Forventninger

Forventninger

Ligesom I helt sikkert har en masse forventninger til os, så har vi også nogle forventninger til jer.
Det er en forudsætning for denne skoles eksistens og liv, at der er en aktiv forældrekreds omkring den.
Hvis I melder jeres barn ind på Fjelsø Friskole, forpligter I jer samtidig til:

At holde sig orienteret på Fjelsø Friskoles Classroom.
At deltage i forældremøder 3 gange årligt.
At hjælpe til med praktiske opgaver i løbet af skoleåret.
At deltage i forælderengøringen to gange om året sammen med nogle andre forældre.
At give besked om barns sygdom og væsentlige forandringer i familien, der har betydning for barnet.
At afholde jeres ferier med jeres børn efter skolens ferieplan

Skolens ansatte

Heidi Sloth Christensen
Skoleleder
skoleleder@fjelsoe-friskole.dk

Erik Erlandsen
Sekretær og buschauffør
erik@fjelsoe-friskole.dk

Christian Nabe-Nielsen
Lærer
christian@fjelsoe-friskole.dk

Heidi Egedal
Lærer
heidiegedal@fjelsoe-friskole.dk

Diana Fabian Olesen
Lærer
diana@fjelsoe-friskole.dk

Lone Mortensen
Lærer
lone@fjelsoe-friskole.dk

Hanne Bisgaard
Lærervikar
hanne@fjelsoe-friskole.dk

 

Skolens visioner

Vision for Fjelsø Friskole

På Fjelsø Friskole vil vi skabe et stærkt undervisningstilbud, der danner det hele menneske ind i et forpligtende og rummeligt fællesskab, der bygger på personlige relationer.

Fjelsø Friskole er et tilbud der skabes i fællesskab mellem forældre, elever og medarbejdere, hvor vi fastholder, at børnene har godt både af skole og fritid.

Vores tilbud skal være fra 0. klasse til og med 9. klasse, hvor pædagogik og metoder løbende tilpasses elevernes modenhed og udvikling.

Fokus er på faglighed og fællesskab og de ting vi ser som deres forudsætninger; trivsel og tryghed for den enkelte til at turde være sig selv. Det musisk-kreative og fysisk aktivitet er væsentlige elementer af dette.

Vi vil skabe et stærkt fundament for skolens aktiviteter gennem en sund økonomi og gode faciliteter.

Vision for Fjelsø Friskole – med noter

På Fjelsø Friskole vil vi skabe et stærkt undervisningstilbud, der danner det hele menneske ind i et forpligtende og rummeligt fællesskab, der bygger på personlige relationer.

Med dette tænker vi på solid undervisning der rummer både dannelse og uddannelse i et ligeværdigt forhold. Det skal inddrage den enkelte i et fællesskab der både kan rumme og støtte men som også stiller krav og forpligter. Grundlaget for det hele er de personlige relationer på kryds og tværs mellem elever, medarbejdere og forældre.

Fjelsø Friskole er et tilbud der skabes i fællesskab mellem forældre, elever og medarbejdere, hvor vi fastholder, at børnene har godt både af skole og fritid.

At løfte i flok er bærende for at skolen fungerer. Det gælder både på det praktiske og økonomiske plan, men også ift. det pædagogiske arbejde, hvor samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende.

Vi tror på at børnene lærer rigtig meget både i skolen og i fritiden. Derfor prioriterer vi relativt korte skoledage, hvor familierne selv kan råde over deres tid.

Vores tilbud skal være fra 0. klasse til og med 9. klasse, hvor pædagogik og metoder løbende tilpasses elevernes modenhed og udvikling.

Vi ønsker at vores friskoletilbud skal være til og med 9. klasse, så det fællesskab, sammenhold og nærvær vi opbygger på skolen både på tværs af grupperinger og på tværs af aldersskel, kommer vores elever til gode frem til 9. klasse.

Vores tilbud skal tilpasses så eleverne bliver mødt på en måde, der afspejler deres modenhed og udvikling.

Fokus er på faglighed og fællesskab og de ting vi ser som deres forudsætninger, som er trivsel og tryghed for den enkelte til at turde være sig selv. Det musisk-kreative og fysisk aktivitet er væsentlige elementer af dette.

Vi ser faglighed og fællesskab som to grundpiller. Deres forudsætninger er, at den enkelte elev tør byde ind med det han eller hun kan. Dermed skal vi fastholde og styrke fx små fremlæggelser på klassen og til samlinger, vennepar og familiegrupper på tværs af aldersskel, legepatrulje osv.

Det musisk-kreative og fysisk aktivitet er vigtige elementer i vores hverdag. Dels opfylder de ønsket om at skabe det hele menneske, men er også med til at fremme både fællesskab og faglighed.

Vi vil skabe et stærkt fundament for skolens aktiviteter gennem en sund økonomi og gode faciliteter.

Det er en præmis for skolen, at der er penge at lave skole for. Derfor er det vigtigt at få skabt en varig positiv økonomisk udvikling af skolens økonomi. Den positive økonomi er godt på vej, men skal fastholdes i en længere periode.

De gode faciliteter handler om at skolens lokaler som minimum skal opfylde diverse krav ift. indemiljø, sikkerhed og beredskab. Derudover vil vi skabe gode rammer for skolens aktiviteter med respekt for de tilgængelige økonomiske ressourcer.

Vision for Fjelsø Friskole

 

Fag og læseplaner

Fag og læseplaner

På Fjelsø friskole undervises der i lektioner med en varighed af 45 min.

Periodevis har vi emneuger og udeskoledage.

Fjelsø friskoles undervisning står mål med de faglige krav som gælder for folkeskolen. Vi følger målene i de Nye Fællesmål.

Der undervises i flg. fag på Fjelsø friskole

Dansk

Matematik

Musik

Idræt

Engelsk

Tysk

Samfundsfag

Natur/teknologi

Historie

Biologi

Geografi

Håndværk og design

Billedkunst

Fysik

Valgfag: ændrer sig årligt alt afhængig af elevantal, ønsker og mulighed for afholdelse af emnet i valgfaget. Derfor har vi egne fagplaner i valgfag.

Fag og læseplaner