Skolens visioner

Vision for Fjelsø Friskole

På Fjelsø Friskole vil vi skabe et stærkt undervisningstilbud, der danner det hele menneske ind i et forpligtende og rummeligt fællesskab, der bygger på personlige relationer.

Fjelsø Friskole er et tilbud, der skabes i fællesskab mellem forældre, elever og medarbejdere, hvor vi fastholder, at børnene har godt både af skole og fritid.

Vores tilbud skal være fra 0. klasse til og med 9. klasse, hvor pædagogik og metoder løbende tilpasses elevernes modenhed og udvikling. Skolen er prøvefri.

Fokus er på faglighed og fællesskab, og de ting vi ser som deres forudsætninger; trivsel og tryghed for den enkelte til at turde være sig selv. Det musisk-kreative og fysisk aktivitet er væsentlige elementer af dette.

Vi vil skabe et stærkt fundament for skolens aktiviteter gennem en sund økonomi og gode faciliteter.

Vision for Fjelsø Friskole – med noter

På Fjelsø Friskole vil vi skabe et stærkt undervisningstilbud, der danner det hele menneske ind i et forpligtende og rummeligt fællesskab, der bygger på personlige relationer.

Med dette tænker vi på solid undervisning, der rummer både dannelse og uddannelse i et ligeværdigt forhold. Det skal inddrage den enkelte i et fællesskab, der både kan rumme og støtte men som også stiller krav og forpligter. Grundlaget for det hele er de personlige relationer på kryds og tværs mellem elever, medarbejdere og forældre.

Fjelsø Friskole er et tilbud der skabes i fællesskab mellem forældre, elever og medarbejdere, hvor vi fastholder, at børnene har godt både af skole og fritid.

At løfte i flok er bærende for at skolen fungerer. Det gælder både på det praktiske og økonomiske plan, men også ift. det pædagogiske arbejde, hvor samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende.

Vi tror på at børnene lærer rigtig meget både i skolen og i fritiden. Derfor prioriterer vi relativt korte skoledage, hvor familierne selv kan råde over deres tid.

Vores tilbud skal være fra 0. klasse til og med 9. klasse, hvor pædagogik og metoder løbende tilpasses elevernes modenhed og udvikling.

Vi ønsker at vores friskoletilbud skal være til og med 9. klasse, så det fællesskab, sammenhold og nærvær vi opbygger på skolen både på tværs af grupperinger og på tværs af aldersskel, kommer vores elever til gode frem til 9. klasse.

Vores tilbud skal tilpasses så eleverne bliver mødt på en måde, der afspejler deres modenhed og udvikling.

Fokus er på faglighed og fællesskab, og de ting vi ser som deres forudsætninger, som er trivsel og tryghed for den enkelte til at turde være sig selv. Det musisk-kreative og fysisk aktivitet er væsentlige elementer af dette.

Vi ser faglighed og fællesskab som to grundpiller. Deres forudsætninger er, at den enkelte elev tør byde ind med det han eller hun kan. Dermed skal vi fastholde og styrke fx små fremlæggelser på klassen og til samlinger, vennepar og familiegrupper på tværs af aldersskel, legepatrulje osv.

Det musisk-kreative og fysisk aktivitet er vigtige elementer i vores hverdag. Dels opfylder de ønsket om at skabe det hele menneske, men er også med til at fremme både fællesskab og faglighed.

Vi vil skabe et stærkt fundament for skolens aktiviteter gennem en sund økonomi og gode faciliteter.

Det er en præmis for skolen, at der er penge at lave skole for. Derfor er det vigtigt at få skabt en varig positiv økonomisk udvikling af skolens økonomi. Den positive økonomi er godt på vej, men skal fastholdes i en længere periode.

De gode faciliteter handler om at skolens lokaler som minimum skal opfylde diverse krav ift. indemiljø, sikkerhed og beredskab. Derudover vil vi skabe gode rammer for skolens aktiviteter med respekt for de tilgængelige økonomiske ressourcer.

Ferieplan 2023/2024

Begge dage er inkluderede

Sommerferie

24. juni 2023 – 13. august 2023

Efterårsferie

14. oktober 2023 – 22. oktober 2023

Juleferie

21. december 2023 – 3. januar 2024

Vinterferie

17. februar 2024 – 25. februar 2024

Påskeferie

23. marts 2024 – 1. april 2024

Kr. Himmelfartsferie

9. maj 2024 – 12. maj 2024

Pinseferie

18. maj 2024 – 20. maj 2024

Grundlovsdag

5. juni 2024

Skoledag kl. 8:00-11:30

Sommerferie

29. juni 2024

Udgivet i

Forventninger

Forventninger

Ligesom I helt sikkert har en masse forventninger til os, så har vi også nogle forventninger til jer.
Det er en forudsætning for denne skoles eksistens og liv, at der er en aktiv forældrekreds omkring den.
Hvis I melder jeres barn ind på Fjelsø Friskole, forpligter I jer samtidig til:

At holde sig orienteret på Fjelsø Friskoles Classroom.
At deltage i forældremøder 3 gange årligt.
At hjælpe til med praktiske opgaver i løbet af skoleåret.
At deltage i forælderengøringen to gange om året sammen med nogle andre forældre.
At give besked om barns sygdom og væsentlige forandringer i familien, der har betydning for barnet.

Skolens bestyrelse

Janneke Wietske Pedersen
Formand
formand@fjelsoe-friskole.dk

Morten Munk Friis
Næstformand

Asger Nielsen
Sekretær

Pia Christensen Dam
Bestyrelsesmedlem

Martin Aamann
Kasserer

Rasmus Hammer
Bestyrelsesmedlem

Tine Nannberg
Bestyrelsesmedlem

Skolens vedtægter

Du kan enten læse skolens vedtægter her på siden eller hente dem som pdf her.

Vedtægter for den selvejende institution Fjelsø Friskole

 

Hjemsted og formål

 

 • 1

“Fjelsø Friskole” er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Vesthimmerlands Kommune, Region Nordjylland. Skolen er oprettet den 01-04-81. Skolens adresse er Knabervej 120, 9620 Aalestrup og den har CVR-nummer 6530-1210

 

 • 2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder lighed mellem kønnene.

Stk.2.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

Der skal på vores skole være ‘højt til loftet’ og plads til mangfoldighed. Fjelsø Friskole skal være et trygt sted at være, hvor børn kan trives og udvikle sig positivt.

 

Skolen bygger på Grundvig- og Koldske livssyn og skoletanker.

 

Det betyder:

 • at skolen samler børn og voksne i et forpligtende fællesskab om undervisningen (morgensamling, lejrskoler og fælles emneuger)
 • – at skolen lægger vægt på retten til forskellighed, men også respekt for fællesskabets nødvendighed.
 • – at skolen dyrker de”det levende ord” gennem fortælling, sang og samtale. ( morgensamlinger og fællestimer)
 • – at skolen respekterer og værner om børnenes ret til at være børn. (eksamensfri, medbestemmelse og ansvar i forhold til udvikling
 • – at skolen fremmer børnenes personlige, sociale og kulturelle udvikling. (helhedsorienteret undervisning i emne- og projektform således at den enkelte elev tilegner sig af faglige, almen menneskelige og kreative kundskaber)
 • – at skolen udvikler børnenes fantasi samt deres evne til indlevelse og fordybelse og derved stimulerer vi barnets evner og lyst til at lære og til at udvikle sig menneskeligt.

 

Skolens drift

 

 • 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

Stk.2.

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over.

 

Forældrekreds og skolekreds

 

 • 4

Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk.2.

Der påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”. Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14 stk.2.

Stk.3.

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene, medlemmer af Fjelsø Friskoles støtteforening samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

 

 • 5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk.2.

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end eén stemme. der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere §11 stk.1.

Stk.3.

Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

 

Tilsyn

 

 • 6

I henhold til § 4 stk.2 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står i mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. JF. i øvrigt tilsynsreglerne i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Stk.2.

Efter bestemmelserne i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende.

Stk.3.

Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Det særligt indkaldte valgmøde kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.

Stk.4.

Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolesn hjemmeside.

Stk.5.

Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Den eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

 

Generalforsamling

 

 • 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel, ved annoncering på skolens Facebook profil og på skolens hjemmeside. Forældrekredsen indkaldes endvidere via Fjelsø Friskoles Intranet. Indkaldelsen skal indeholde mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
 4. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Skolekredsens valg af suppleanter.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

Stk.3.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.

Stk.4.

Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

 

 • 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst ⅓ af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

 

 • 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk.2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20 Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk.3.

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Bestyrelsens sammensætning

 

 • 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2.

Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et særligt møde, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette særlige  valgmøde.

Stk.3.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4.

Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekreds valgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk.5.

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk.6.

Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekreds valgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes a en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk.7.

Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

 

 • 11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).

Stk.2.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret med CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4.

Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 5.

Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Om bestyrelsen og dens arbejde

 

 • 12

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk.2.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

Stk.3.

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4.

Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprorokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5.

Bestyrelsen er beslutnigsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

 

 • 13

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk.2.

Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelse, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” samt “Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

 

 • 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og skolens vedtægter.

Stk.2.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr §4 stk. 2 og §6.

Stk.3.

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.4.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk.5.

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens §7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter og skolepenge. Bestyrelsen  kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.6.

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk.7.

Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

 

 • 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

 

Tegningsret

 

 • 16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk. 1.

 

Skoleleder

 

 • 17

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2.

Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk.3.

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

Regnskab

 

 • 18

Regnskabsåret følger statens finansår.

Stk.2.

Revisionen skal være afsluttet senest den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

 

Vedtægtsændring

 

 • 19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk.2.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3.

På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.

Stk.4.

Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

 

Nedlæggelse

 

 • 20

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.

Stk.2.

Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med  formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.

Stk.3.

 • 20 stk.1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Skolekredsen og forældrekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om bestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor, hvis skolen nedlægges. Orienteringen skal finde sted umiddelbart efter beslutningen.

Stk.4.

Der påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungerer videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.6.

Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Undervisningsministeriets godkendelse.

 

 • 21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Vedtægter godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 26/1 2006

og endelig vedtaget på skolens generalforsamling den 27/3 2006.

Publiceret på skolens hjemmeside 27/3 2006.

 

 

Evaluerings- og opfølgningsplan

Evalueringsplan for Fjelsø Friskole

 • Denne evalueringsplan er en redegørelse for, hvordan vi på Fjelsø Friskole arbejder med evaluering af skolens virke samt et ønske om fremtidig evaluering. Denne plan skal være konkret og uddybet, men samtidig indeholde plads til refleksive tanker og undersøgende praksis, så der bliver plads til udvikling af skolen og skolens fremtidige virke.
 • På Fjelsø Friskole er barnets læring et fælles ansvar båret af eleven, forældre og skolen. Vores menneskesyn, som kommer til udtryk i vores værdigrundlag og de værdier, der er beskrevet deri, skal være de bærende elementer i vores hverdag og dermed også i evaluering.

Undervisningsministeriets krav om evaluering

En fri grundskole skal løbende evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen skal sikre, at der i undervisningen er tilstrækkeligt fokus på elevens udbytte og faglige progression. Evalueringerne danner grundlaget for, at skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Forældre og elever skal løbende orienteres om evalueringsresultaterne. Der er ingen krav om, at det skal foregå skriftligt. Frie grundskoler er derfor ikke forpligtet til at udarbejde elevplaner. Evalueringerne skal være alsidige, og karakterer kan ikke alene gøre det ud for evalueringer.

Skolen beslutter, hvordan elevernes udbytte af undervisningen bliver evalueret. Fokus skal være på, om undervisningen har haft det resultat, skolen forventede, og om der er brug for særlig støtte fra skolen og/eller hjemmet til den enkelte elev. Valg af form og metode kan afhænge af for eksempel faget, elevgruppen, klassetrinnet eller undervisningsformen.[1]

Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Den løbende evaluering om elevernes udbytte af undervisningen, sker via dialoger og vurderinger mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige undervisning. Her følges til stadighed op på og lægges mål for elevens udbytte af undervisningen.

Via standardiserede prøver i dansk og matematik underbygges disse mål.

Vi ønsker at støtte og opmuntre eleverne til at blive selvstændige, aktive og engagerede i deres egen læreproces og den daglige undervisning.

Emneuger og temadage evalueres på lærermøder, og der lægges skriftligt referat i mappen på skolens intra.

Regelmæssig underretning om skolens syn på elevernes udbytte af undervisningen

Vi lægger stor vægt på det tætte forældresamarbejde på Fjelsø Friskole. Derfor er der tæt dialog med forældre og elever omkring elevens hverdag og læring. Det enkelte barns trivsel er alfa omega for en god undervisning. Vi har jævnligt kontakt med forældre både via vores intra og også mundtlige dialoger. Forældre er derudover altid velkomne til at deltage i vores undervisning. Forældre kan altid komme og spørge til deres børns skolegang. For at sikre at vi får snakket med alle, har vi standardiseret møder i løbet af skoleåret.

Gruppeforældremøder

I starten af hvert skoleår indkaldes alle forældre til et forældremøde, hvor det nye år gennemgås. Hvis det findes nødvendigt tages trivselsemner op. Vi afholder et forældremøde i efteråret, og vurderes det nødvendigt, så afholder vi et igen senere. Det er altid muligt at få et forældremøde med lærere tilstede.

Samtaler på skolen

Vi afholder fast 2 skole-hjemsamtaler årligt. Det vil være klasselæreren, der er med og evt. en lærer tilknyttet gruppen. Samtalerne foregår på skolen og oftest i tidsrummet kl. 14-18.

Ved disse samtaler etablerer og vurderer skolen og forældre det fortløbende samarbejde sammen med eleven. Elever er deltagende på møderne fra 3.kl og opefter. Der vurderes ud fra tidligere tiltag (fra tidligere samtaler), den aktuelle situation, og hvad der fremadrettet skal fokuseres på. Der aftales ved behov et nyt møde.

Skolen anvender intra til at informere om skolens hverdag. Skoleleder udsender jævnligt et brev under ”Nyt fra kontoret”. Her kan der gøres opmærksom på nye tiltag, evalueringer eller blot en opsummering af den forgangne tid.

Opstår der i årets løb uklarhed mellem skole og hjem om undervisningen eller andre forhold i skolens dagligdag, søges dette løst ved en samtale mellem hjemmet og klassens lærer/lærere. Kan man ikke her komme videre inddrages skolens leder i en fortsat drøftelse. Forældre kan i sidste instans henvende sig til skolens bestyrelse, hvis de ikke føler sig hørt. Dette er et usædvanligt skridt, og bør kun anvendes efter nøje omtanke, da det er skolens leder, der står inde for planlægningen, tilrettelægningen og afviklingen af skolens daglige undervisning og samvær. Det er derfor skolens leder, der vil kunne ændre på gældende forhold.

Skolens forældre har valgt en tilsynsførende. Den tilsynsførende aflægger på skolens generalforsamling mundtlige beretninger fra deres tilsynsbesøg, hvor vedkommende over 2-3 dage overværer undervisning rundt i klasserne. Tilsynsrapporterne kan læses på skolens hjemmeside.

Der gennemføres mindst hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering med deltagelse af skolens elever og lærere.

Løbende evaluering af skolens undervisning

Skolens leder og lærere holder løbende evaluering af skolens undervisning via lærermøder, hvor undervisningens indhold og udbytte drøftes. Hvis det besluttes, at der skal sættes nye særlige tiltag i gang overfor enkelte elever eller i grupper, informeres forældrene altid før disse iværksættes.

Skoleleder og bestyrelsesformand afholder kontinuerlige møder for at drøfte skolens virke og dagligdag.

Test og prøver

På alle klassetrin bruges regelmæssigt standardiserede test i dansk og matematik. De øvrige fag evalueres vha. opgaver og tests.

[1] http://www.uvm.dk/frie-grundskoler/proever-test-og-evaluering/evaluering

Fag og læseplaner

Fag og læseplaner

På Fjelsø friskole undervises der i lektioner med en varighed af 45 min.

Periodevis har vi emneuger og udeskoledage.

Fjelsø friskoles undervisning står mål med de faglige krav som gælder for folkeskolen. Vi følger målene i de Nye Fællesmål.

Der undervises i flg. fag på Fjelsø friskole

Dansk

Matematik

Musik

Idræt

Engelsk

Tysk

Samfundsfag

Natur/teknologi

Historie

Biologi

Geografi

Håndværk og design

Billedkunst

Fysik

Valgfag: ændrer sig årligt alt afhængig af elevantal, ønsker og mulighed for afholdelse af emnet i valgfaget. Derfor har vi egne fagplaner i valgfag.