Ferieplan 2022/2023

Begge dage er inkluderede

Sommerferie

25. juni 2022 – 8. august 2022

Efterårsferie

15. oktober 2022 – 23. oktober 2022

Juleferie

21. december 2022 – 2. januar 2023

Vinterferie

18. februar 2022 – 26. februar 2023

Påskeferie

1. april 2022 – 10. april 2022

St. Bededagsferie

5. maj 2022 – 7. maj 2022

Kr. Himmelfartsferie

18. maj 2022 – 21. maj 2022

Pinseferie

27. maj 2022 – 29. maj 2022

Grundlovsdag

5. juni 2023

Skoledag kl. 8:00-11:30

Sommerferie

24. juni 2023

Forventninger

Forventninger

Ligesom I helt sikkert har en masse forventninger til os, så har vi også nogle forventninger til jer.
Det er en forudsætning for denne skoles eksistens og liv, at der er en aktiv forældrekreds omkring den.
Hvis I melder jeres barn ind på Fjelsø Friskole, forpligter I jer samtidig til:

At holde sig orienteret på Fjelsø Friskoles Classroom.
At deltage i forældremøder 3 gange årligt.
At hjælpe til med praktiske opgaver i løbet af skoleåret.
At deltage i forælderengøringen to gange om året sammen med nogle andre forældre.
At give besked om barns sygdom og væsentlige forandringer i familien, der har betydning for barnet.
At afholde jeres ferier med jeres børn efter skolens ferieplan

Skolens ansatte

Dennis Oht
Skoleleder
skoleleder@fjelsoe-friskole.dk

Erik Erlandsen
Sekretær og buschauffør
erik@fjelsoe-friskole.dk

Christian Nabe-Nielsen
Lærer
christian@fjelsoe-friskole.dk

Martin Tang
Lærer
martin@fjelsoe-friskole.dk

Heidi Egedal
Lærer
heidiegedal@fjelsoe-friskole.dk

Diana Fabian Olesen
Lærer
diana@fjelsoe-friskole.dk

Lone Mortensen
Lærer
lone@fjelsoe-friskole.dk

Hanne Bisgaard
Lærervikar
hanne@fjelsoe-friskole.dk

 

Skolens visioner

Vision for Fjelsø Friskole

På Fjelsø Friskole vil vi skabe et stærkt undervisningstilbud, der danner det hele menneske ind i et forpligtende og rummeligt fællesskab, der bygger på personlige relationer.

Fjelsø Friskole er et tilbud der skabes i fællesskab mellem forældre, elever og medarbejdere, hvor vi fastholder, at børnene har godt både af skole og fritid.

Vores tilbud skal være fra 0. klasse til og med 9. klasse, hvor pædagogik og metoder løbende tilpasses elevernes modenhed og udvikling.

Fokus er på faglighed og fællesskab og de ting vi ser som deres forudsætninger; trivsel og tryghed for den enkelte til at turde være sig selv. Det musisk-kreative og fysisk aktivitet er væsentlige elementer af dette.

Vi vil skabe et stærkt fundament for skolens aktiviteter gennem en sund økonomi og gode faciliteter.

Vision for Fjelsø Friskole – med noter

På Fjelsø Friskole vil vi skabe et stærkt undervisningstilbud, der danner det hele menneske ind i et forpligtende og rummeligt fællesskab, der bygger på personlige relationer.

Med dette tænker vi på solid undervisning der rummer både dannelse og uddannelse i et ligeværdigt forhold. Det skal inddrage den enkelte i et fællesskab der både kan rumme og støtte men som også stiller krav og forpligter. Grundlaget for det hele er de personlige relationer på kryds og tværs mellem elever, medarbejdere og forældre.

Fjelsø Friskole er et tilbud der skabes i fællesskab mellem forældre, elever og medarbejdere, hvor vi fastholder, at børnene har godt både af skole og fritid.

At løfte i flok er bærende for at skolen fungerer. Det gælder både på det praktiske og økonomiske plan, men også ift. det pædagogiske arbejde, hvor samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende.

Vi tror på at børnene lærer rigtig meget både i skolen og i fritiden. Derfor prioriterer vi relativt korte skoledage, hvor familierne selv kan råde over deres tid.

Vores tilbud skal være fra 0. klasse til og med 9. klasse, hvor pædagogik og metoder løbende tilpasses elevernes modenhed og udvikling.

Vi ønsker at vores friskoletilbud skal være til og med 9. klasse, så det fællesskab, sammenhold og nærvær vi opbygger på skolen både på tværs af grupperinger og på tværs af aldersskel, kommer vores elever til gode frem til 9. klasse.

Vores tilbud skal tilpasses så eleverne bliver mødt på en måde, der afspejler deres modenhed og udvikling.

Fokus er på faglighed og fællesskab og de ting vi ser som deres forudsætninger, som er trivsel og tryghed for den enkelte til at turde være sig selv. Det musisk-kreative og fysisk aktivitet er væsentlige elementer af dette.

Vi ser faglighed og fællesskab som to grundpiller. Deres forudsætninger er, at den enkelte elev tør byde ind med det han eller hun kan. Dermed skal vi fastholde og styrke fx små fremlæggelser på klassen og til samlinger, vennepar og familiegrupper på tværs af aldersskel, legepatrulje osv.

Det musisk-kreative og fysisk aktivitet er vigtige elementer i vores hverdag. Dels opfylder de ønsket om at skabe det hele menneske, men er også med til at fremme både fællesskab og faglighed.

Vi vil skabe et stærkt fundament for skolens aktiviteter gennem en sund økonomi og gode faciliteter.

Det er en præmis for skolen, at der er penge at lave skole for. Derfor er det vigtigt at få skabt en varig positiv økonomisk udvikling af skolens økonomi. Den positive økonomi er godt på vej, men skal fastholdes i en længere periode.

De gode faciliteter handler om at skolens lokaler som minimum skal opfylde diverse krav ift. indemiljø, sikkerhed og beredskab. Derudover vil vi skabe gode rammer for skolens aktiviteter med respekt for de tilgængelige økonomiske ressourcer.

Vision for Fjelsø Friskole

 

Evaluerings- og opfølgningsplan

Evalueringsplan for Fjelsø Friskole

  • Denne evalueringsplan er en redegørelse for, hvordan vi på Fjelsø Friskole arbejder med evaluering af skolens virke samt et ønske om fremtidig evaluering. Denne plan skal være konkret og uddybet, men samtidig indeholde plads til refleksive tanker og undersøgende praksis, så der bliver plads til udvikling af skolen og skolens fremtidige virke.
  • På Fjelsø Friskole er barnets læring et fælles ansvar båret af eleven, forældre og skolen. Vores menneskesyn, som kommer til udtryk i vores værdigrundlag og de værdier, der er beskrevet deri, skal være de bærende elementer i vores hverdag og dermed også i evaluering.

Undervisningsministeriets krav om evaluering

En fri grundskole skal løbende evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen skal sikre, at der i undervisningen er tilstrækkeligt fokus på elevens udbytte og faglige progression. Evalueringerne danner grundlaget for, at skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Forældre og elever skal løbende orienteres om evalueringsresultaterne. Der er ingen krav om, at det skal foregå skriftligt. Frie grundskoler er derfor ikke forpligtet til at udarbejde elevplaner. Evalueringerne skal være alsidige, og karakterer kan ikke alene gøre det ud for evalueringer.

Skolen beslutter, hvordan elevernes udbytte af undervisningen bliver evalueret. Fokus skal være på, om undervisningen har haft det resultat, skolen forventede, og om der er brug for særlig støtte fra skolen og/eller hjemmet til den enkelte elev. Valg af form og metode kan afhænge af for eksempel faget, elevgruppen, klassetrinnet eller undervisningsformen.[1]

Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Den løbende evaluering om elevernes udbytte af undervisningen, sker via dialoger og vurderinger mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige undervisning. Her følges til stadighed op på og lægges mål for elevens udbytte af undervisningen.

Via standardiserede prøver i dansk og matematik underbygges disse mål.

Vi ønsker at støtte og opmuntre eleverne til at blive selvstændige, aktive og engagerede i deres egen læreproces og den daglige undervisning.

Emneuger og temadage evalueres på lærermøder, og der lægges skriftligt referat i mappen på skolens intra.

Regelmæssig underretning om skolens syn på elevernes udbytte af undervisningen

Vi lægger stor vægt på det tætte forældresamarbejde på Fjelsø Friskole. Derfor er der tæt dialog med forældre og elever omkring elevens hverdag og læring. Det enkelte barns trivsel er alfa omega for en god undervisning. Vi har jævnligt kontakt med forældre både via vores intra og også mundtlige dialoger. Forældre er derudover altid velkomne til at deltage i vores undervisning. Forældre kan altid komme og spørge til deres børns skolegang. For at sikre at vi får snakket med alle, har vi standardiseret møder i løbet af skoleåret.

Gruppeforældremøder

I starten af hvert skoleår indkaldes alle forældre til et forældremøde, hvor det nye år gennemgås. Hvis det findes nødvendigt tages trivselsemner op. Vi afholder et forældremøde i efteråret, og vurderes det nødvendigt, så afholder vi et igen senere. Det er altid muligt at få et forældremøde med lærere tilstede.

Samtaler på skolen

Vi afholder fast 2 skole-hjemsamtaler årligt. Det vil være klasselæreren, der er med og evt. en lærer tilknyttet gruppen. Samtalerne foregår på skolen og oftest i tidsrummet kl. 14-18.

Ved disse samtaler etablerer og vurderer skolen og forældre det fortløbende samarbejde sammen med eleven. Elever er deltagende på møderne fra 3.kl og opefter. Der vurderes ud fra tidligere tiltag (fra tidligere samtaler), den aktuelle situation, og hvad der fremadrettet skal fokuseres på. Der aftales ved behov et nyt møde.

Skolen anvender intra til at informere om skolens hverdag. Skoleleder udsender jævnligt et brev under ”Nyt fra kontoret”. Her kan der gøres opmærksom på nye tiltag, evalueringer eller blot en opsummering af den forgangne tid.

Opstår der i årets løb uklarhed mellem skole og hjem om undervisningen eller andre forhold i skolens dagligdag, søges dette løst ved en samtale mellem hjemmet og klassens lærer/lærere. Kan man ikke her komme videre inddrages skolens leder i en fortsat drøftelse. Forældre kan i sidste instans henvende sig til skolens bestyrelse, hvis de ikke føler sig hørt. Dette er et usædvanligt skridt, og bør kun anvendes efter nøje omtanke, da det er skolens leder, der står inde for planlægningen, tilrettelægningen og afviklingen af skolens daglige undervisning og samvær. Det er derfor skolens leder, der vil kunne ændre på gældende forhold.

Skolens forældre har valgt en tilsynsførende. Den tilsynsførende aflægger på skolens generalforsamling mundtlige beretninger fra deres tilsynsbesøg, hvor vedkommende over 2-3 dage overværer undervisning rundt i klasserne. Tilsynsrapporterne kan læses på skolens hjemmeside.

Der gennemføres mindst hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering med deltagelse af skolens elever og lærere.

Løbende evaluering af skolens undervisning

Skolens leder og lærere holder løbende evaluering af skolens undervisning via lærermøder, hvor undervisningens indhold og udbytte drøftes. Hvis det besluttes, at der skal sættes nye særlige tiltag i gang overfor enkelte elever eller i grupper, informeres forældrene altid før disse iværksættes.

Skoleleder og bestyrelsesformand afholder kontinuerlige møder for at drøfte skolens virke og dagligdag.

Test og prøver

På alle klassetrin bruges regelmæssigt standardiserede test i dansk og matematik. De øvrige fag evalueres vha. opgaver og tests.

[1] http://www.uvm.dk/frie-grundskoler/proever-test-og-evaluering/evaluering

Fag og læseplaner

Fag og læseplaner

På Fjelsø friskole undervises der i lektioner med en varighed af 45 min.

Periodevis har vi emneuger og udeskoledage.

Fjelsø friskoles undervisning står mål med de faglige krav som gælder for folkeskolen. Vi følger målene i de Nye Fællesmål.

Der undervises i flg. fag på Fjelsø friskole

Dansk

Matematik

Musik

Idræt

Engelsk

Tysk

Samfundsfag

Natur/teknologi

Historie

Biologi

Geografi

Håndværk og design

Billedkunst

Fysik

Valgfag: ændrer sig årligt alt afhængig af elevantal, ønsker og mulighed for afholdelse af emnet i valgfaget. Derfor har vi egne fagplaner i valgfag.

Fag og læseplaner